Participativní rozpočet

prParticipativní rozpočet představuje nástroj přímé demokracie, kdy občané mohou rozhodovat o využití určité části rozpočtu. Toto rozhodnutí může probíhat na územích jednotlivých městských částí, kde jsou občané seznámeni se strukturou daného rozpočtu.

Důležité je, aby co nejvíce občanů do tohoto procesu bylo zapojeno a dostavil se tak očekávaný efekt. Rozhodování se děje jak na výdajové, tak na příjmové straně rozpočtu. Zde je ta výhoda, že každý občan má tu moc nahlédnout do rozpočtu a vidí jeho možnosti. Nemůže tak docházet k naddimenzování výdajů. Zároveň se takto může omezit vliv místních kmotrů, kteří jsou běžně napojeni na politické strany.

Participativní rozpočet musí být založen na několika základních principech.
– občané musí být aktivní
– musí být vybudována důvěra mezi zastupitelstvem a občany
– tok finančních prostředků by měl být nasměrován ve prospěch většiny občanů v dané oblasti

Projekt participativního rozpočtu již funguje v Bratislavě. Samozřejmě, že se jedná o počáteční fázi, kdy je přiděleno občanům k rozhodování cca 1% celkového rozpočtu. Konkrétně v Bratislavě se jedná o částku 46 000 EURO.

Jak funguje participativní rozpočet:

Základní návrh – je podán návrh na využití části rozpočtu. Musí zde být definováno čeho se návrh týká a ustanovení procesu jak vše bude probíhat.

Veřejná diskuse – do procesu musí být vtažena co nejširší veřejnost, která je ve věci kompetentní

Analýza celého návrhu – zde jsou odborně analyzovány všechny návrhy ze strany veřejnosti. Musí být vyhodnocena reálnost všech výdajových položek. Také musí být vše v souladu s legislativními normami.

Zvolení nejlepších návrhů a samotná realizace

Hlavní přínos participativního rozpočtu lze tedy shledat v zapojení občanů a především zvýšení jejich odpovědnosti. Termín odpovědnost je pro přímou demokracii důležitý, neboť pokud je tato odpovědnost budována od zdola, musí se pak rozumně projevit i v celostátním měřítku. Tímto se může předcházet neuváženým rozhodnutím v referendech. Cesta je to však dlouhá a zapojení veřejnosti bude náročné.